ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4486เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้ง+ถอดถอนสมาชิกสภาฯ,ผู้บริหารฯ

 
ข้อสอบ พรบ การถอดถอนสมาชิกสภาฯ,ผู้บริหารฯ  


1 พรบ ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ตอบ  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒

๒. พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนฯบังคับใช้เมื่อใด
ตอบ  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ตอบ  อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืงพัทยา อปท.อื่นๆ

๔. “ท้องถิ่นที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเสียง”เป็นความหมายของข้อใด
ตอบ  หน่วยลงคะแนนเสียง

๕. สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเสียง เป็นความหมายของข้อใด
ตอบ  ที่ลงคะแนนเสียง ( ที่ลงคะแนนเสียง หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเสียง)

๖. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอรสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด
ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย

๗. อปท.แห่งหนึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๙๐,๐๐๐ คน ดังนั้น หากต้องการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าเท่าใด
ตอบ หนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘ การเข้าชื่อร้องขอต่อ ผวจ.เพื่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งอปท.นั้น มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสี่แสนคน ดังนั้นต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าเท่าใดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตอบ  สองหมื่นคน  (มาตรา ๕ (๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคน แต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยว่า สองหมื่นคน ของจำนวนผู้มีสิทธืเลือกตั้งใน อปท.นั้น

๙. เมื่อ ผวจ.ได้รับคำร้องตามมาตร ๕ ให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกร้องขอถอดถอนนั้นภายในกี่วัน
ตอบ  ๗ วัน

๑๐ เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งถูกร้องขอถอดถอนได้รับคำร้องนั้นจากผวจ. สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นจะต้องจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหายื่นต่อ ผวจ. ภายใน กี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ตอบ  ๓๐  วัน

๑๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยให้ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่า
ตอบ  ๙๐  วัน

๑๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียง ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันลงคะแนนเสียง
ตอบ  ๒๐  วัน

๑๓. บุคคลใดเป็นผู้กำหนดหน่วยลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงถอดถอน
ตอบ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑๔. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทราบหน่วยลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันลงคะแนนเสียง
ตอบ  ๒๐  วัน

๑๕. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียง จะต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ  ๕  วัน

๑๖. บุคคลใดเป็นแต่งตั้งค(ณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง
ตอบ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑๗. คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากี่คน
ตอบ  ๕  คน

๑๘. หากประธานกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงไม่มาปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทน

๑๙. การลงคะแนนเสียงตาม พรบ. นี้ต้องกระทำอย่างไร
ตอบ  ลงคะแนนโดยตรงและลับ

๒๐. บุคคลใดเป็นผู้กำหนดลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนนเสียง
ตอบ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒๑. ในวันลงคะแนนเสียงจะเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด
ตอบ  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๒๒. เมื่อกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงได้เปิดหีบบัตรแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงดูว่าเป้นหีบบัตรเปล่าแล้ว ให้ทำบันทึกการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธืลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่คนซึ่งอยู่ในที่นั้น ลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย
ตอบ  ๒  คน

๒๓. บัตรในข้อใดไม่สามารถใช้ในการลงคะแนนได้
ตอบ  ใบแทนบัตรประชาชนวึ่งไม่มีรูปถ่าย

๒๔. หากเกิดจลาจล จนทำให้ลงคะแนนเสียงในวันลงคะแนนเสียงไม่ได้ บุคคลใดจะเป็นผู้ประงดการลงคะแนนในหน่วยการลงคะแนนเสียงนั้น
ตอบ  คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง

๒๕. เมื่อเหตุที่ทำให้ไม่อาจลงคะแนนเสียงนั้นได้จบลงแล้ว บุคคลใดเป้นผู้กำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่
ตอบ  กกต.

๒๖. กกต.จะต้องกำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ใม่สามารถลงคะแนนเสียงนั้นได้จบลงแล้ว
ตอบ  ๓๐  วัน

๒๖. เมื่อ กกต.ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่แล้ว จะต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ  ๗  วัน

๒๗. เมื่อปิดการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงจะต้องทำอย่างไร
ตอบ  นับคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ

๒๘. เมื่อมีบัตรเสีย คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงจะต้องลงชื่อกำกับไม่น้อยกว่ากี่คน ในบัตรเสียนั้น
ตอบ  ๒  คน

๒๙. เมื่อได้ผลการลงคะแนนทุกแห่งแล้ว บุคคลใดเป็นผู้ประกาศจำนวนผูมาใช้สิ?ธลงคะแนนเสียง
ตอบ กกต.

๓๐. การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง หากมีผู้มาใช้สิ?ไม่ถึงจำนวนเท่าใดมีผลให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป
ตอบ  ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด

๓๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อมีผลลงคะแนนเท่าใดที่เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ตอบ  มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง

๓๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกลงคะแนนเสียงถอดถอนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ตอบ    นับแต่วันลงคะแนนเสียง

๓๓. บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำคัดค้าน หากเห็นว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ตอบ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๓๔. การยื่นคำร้องคัดค้านการลงคะแนนเสียงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องยื่นต่อบุคคลใด
ตอบ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓๕. การยื่นคำร้องคัดค้านการลงคะแนนเสียงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องยื่นภายในกี่วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศผลการลงคะแนนเสียง
ตอบ  ๓๐  วัน

๓๖. บุคคลใดเป็นผู้กำหนดระเบียบการพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียง
ตอบ  กกต.

๓๗. ระเบียบวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงจะต้องประกาศในที่ใด
ตอบ  ราชกิจจานุเบกษา

๓๘. หากผู้บังคับบัญชาขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา  บุคคลนันจะต้องรับโทษอย่างไร
ตอบ  จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓๙. ผู้ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียงจะต้องรับโทษเพียงใด
ตอบ  จำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ

๔๐.  บุคคลซึ่งจงใจให้บัตรลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้จะมีความผิดเช่นไร
ตอบ  คำตอบเหมือนข้อ ๓๙. (ขี้เกียจพิมพ์ว่ะ ฮ๊าๆๆๆๆ)

๔๑. หากกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงจงใจรวมคะแนนให้ผิดไป กรรมการผู้นั้นจะมีความผิดอย่างไร
ตอบ  จำคำตั้งแต่ หกเดือน ถึง สิบปี และปรับ หนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาท

๔๒. ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้น อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน ในกรุงเทพมหานครจะเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด
ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๓. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.นี้
ตอบ  รัฐมาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๔. พรบ.นี้ออกตามความในมาตราใด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตอบ  มาตรา ๒๘๖
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณ
il_pleur
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้